ข้อเสนอแนะของท่านเป็นประโยชน์กับเรา (Your feedback needed!)

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป โปรดทำแบบประเมินและแบ่งปันความคิดเห็นของท่านด้านล่าง
(Thank you for participating in IPOPI’s Thai Patients Meeting. To continue improving our virtual meetings we would like to ask for a few minutes of your time, please share your anonymous feedback below.)

Thai Patient's Meeting

 • 01/03

  FEEDBACK FORM

 • ประเด็นที่ 1: บทนำ (Session 1: Introduction) 1) การต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา (Welcoming remarks) 2) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิคืออะไร (Keynote: What are PIDs? ) 3) การรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ, เปรียบเทียบการรักษาด้วย IVIG และ SCIG (How do we treat PIDs – comparison of IVIG and SCIG ) 4) การผลิตและการควบคุมคุณภาพอิมมูโนโกลบูลินทางหลอดเลือดดำ (Intravenous Immunoglobulin: Production and Quality Controls ) 5) คำถาม & คำตอบเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา: ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (Q&A on diagnosis and treatment: ask the expert)
 • 02/03

  WORKSHOP

 • 03/03

  MEETING STRUCTURE

 • แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา (Share your feedback with us.)