ข้อเสนอแนะของท่านเป็นประโยชน์กับเรา (Your feedback needed!)

ขอขอบคุณที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป โปรดทำแบบประเมินและแบ่งปันความคิดเห็นของท่านด้านล่าง
(Thank you for participating in IPOPI’s Thai Patients Meeting. To continue improving our virtual meetings we would like to ask for a few minutes of your time, please share your anonymous feedback below.)